chapter07.jpg
orlando_naslov

Prema ugovoru s firmom Lokošek projekt d.o.o. Hrvatski restauratorski zavod sudjelovao je kao podizvođač u projektu građevinske, statičke i konzervatorsko-restauratorske sanacije velike Onofrijeve fontane u Dubrovniku. U skladu s dogovorenim obvezama u prvoj je fazi radova napravljen arhitektonski snimak, studija povijesnih i konzervatorskih istraživanja te istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici s prijedlogom konzervatorsko-restauratorskog zahvata.

Djelatnici Odsjeka za kamenu plastiku Restauratorskog odjela Split i Prirodoslovnog laboratorija HRZ-a u siječnju 2015. godine boravili su u Dubrovniku gdje su izvršena in situ ispitivanja i uzorkovanja zatečenog stanja fontane te su izvedeni probni radovi uklanjanja nečistoće mehanički, kemijski i laserom. Sva su karakteristična oštećenja fotografirana i potom mapirana u arhitektonske nacrte koje su izradili djelatnici Odjela za integralni pristup graditeljskom naslijeđu HRZ-a. In situ je izvedeno ispitivanje vodoupojnosti kamena te su uzeti uzorci za laboratorijske analize: kvalitativne i kvantitativne analize soli, mikrobiološku (mikrološku) analizu, izradu mikropresjeka, analizu optičkim mikroskopom, SEM analizu površine, EDS i FT-IR analizu patine. Laboratorijske su analize provedene u Prirodoslovnom laboratoriju HRZ-a i na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu.

orlando05_uvod

Na temelju provedenih istraživanja sastavljen je elaborat o zatečenom stanju velike Onofrijeve fontane u Dubrovniku s prijedlogom konzervatorsko-restauratorskog zahvata. Elaborat sadržava kratak povijesni presjek razvoja fontane s kasnijim preinakama, opis zatečenog stanja materijala, rezultate laboratorijskih istraživanja, opis zatečenog stanja gradbenih materijala s karakterističnim tipovima oštećenja i objašnjenim procesima propadanja, a je sve popraćeno detaljnom fotodokumentacijom. Prijedlog konzervatorsko-restauratorskog zahvata napisan je u skladu s prikupljenim podacima i objašnjenim procesima degradacije gradbenog materijala.

Tijekom travnja i svibnja 2015. godine u Odsjeku za istraživanje i dokumentaciju nepokretne baštine provedena su i povijesno-umjetnička istraživanja koja su obuhvatila prikupljanje, pregled i analizu relevantne građe Državnih arhiva u Dubrovniku i Zagrebu, Konzervatorskih odjela u Dubrovniku i Splitu te u Društva prijatelja dubrovačke starine i Zavoda za obnovu Dubrovnika. Obrađena je i dokumentacija arhiva i fototeke Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine te fototeke Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Rezultati tih istraživanja, zajedno s povijesnim podacima, analizom stanja, datacijom pojedinih dijelova fontane, valorizacijom i prijedlogom prezentacije, predstavljeni su u 'Studiji Velike Onofrijeve fontane u Dubrovniku – povijesna i konzervatorska istraživanja'. Poseban prilog studije je tekst akademika dr. sc. Igora Fiskovića Analiza i valorizacija skulpturalnih dijelova Velike Onofrijeve fontane u Dubrovniku.

Fotoalbum

Konzervatorsko-restauratorski zahvat

O potrebnom konzervatorsko-restauratorskom zahvatu odlučeno je na temelju vizualnog pregleda stanja građevine te prethodno spomenutih izvedenih probnih radova i rezultata kemijskih analiza. Istražni konzervatorsko-restauratorski radovi izvedeni su radi uvida u trenutno stanje materijala s ciljem razumijevanja procesa degradacije i izrade preciznog plana konzervatorsko-restauratorskih radova koji su slijedili. Dokumentacija, kao svjedok izvedenih preinaka i bitan dio konzervatorsko-restauratorskog zahvata, sastavljena je kao pisani izvještaj o provođenju konzervatorsko-restauratorskih radova kroz sve faze, a sastoji se od tekstualnog dijela, fotodokumentacije te skica i nacrta s mapiranim izvedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima.

Prema pravilima konzervatorsko-restauratorske struke, uklanjanje površinskih naslaga izvedeno je pažljivo i postupno, najprije blažim, kao što je pranje vodom, a potom učinkovitijim metodama, laserom, abrazivnom metodom i mehanički. Spomenutim metodama uklonjen je samo površinski sloj nečistoće, dok je epiderma kamena ostala netaknuta. Na ovaj način sloj patine ostaje očuvan kao prirodna zaštita kamenih površina, a tragovi klesarskih alata i prirodnog starenja građevine kroz povijest ostaju vidljivi. Novi mortovi korišteni pri izradi rekonstrukcija ili ispuna sljubnica su odgovarajućih fizikalno-mehaničkih svojstava, kemijski kompatibilni s kamenom i estetski prilagođeni izgledu građevine. O izradi rekonstrukcija nedostajućih elemenata figuracije maskerona, odnosno o stupnju dovršenosti, odlučeno je u dogovoru s djelatnicima nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Kako nisu pronađene fotografije s maskeronima prije nastalih oštećenja, a pomoću kojih bi bilo moguće izraditi preciznu rekonstrukciju nedostajućih dijelova, o izgledu oštećenih maskerona zaključeno je prema postojećim elementima lica pojedinih maskerona. Na mjestima gdje su nedostajali manji dijelovi forme bilo je moguće izraditi cjelovitu rekonstrukciju dok su na ostalim maskeronima nedostajući dijelovi figuracije rekonstrukcijom tek naznačeni. Domodeliranje nedostajućih dijelova površine izvedeno je gotovom smjesom umjetnog kamena. Područja rekonstruirana i demodelirana u smjesi umjetnog kamena obrađena su klesarskim alatima i tonirana kako bi se bojom i teksturom uskladili s okolnim kamenom te kako ne bi ometala vizualni dojam fontane u cijelosti.

Opisanim konzervatorsko-restauratorskim postupcima uklanjanju se postojeći uzročnici oštećenja prisutni na kamenim površinama, uspostavlja se estetska cjelovitost spomenika, te se reduciraju pojedini budući uzročnici nastanka oštećenja. Ipak, kako je zbog same funkcije fontane, slijevanja vode iz špine i nakupljanje vode u koritu, uz prirodne procese starenja građevine, proces nastanka novih oštećenja i onečišćenja stalno prisutan, radi očuvanja „zdravlja“ fontane predlaže se redovito praćenje stanja građevnog materijala uz izvođenje radova održavanja i zaštite.

Iva Paduan, konzervator-restaurator

Voditelj programa konzervatorsko-restauratorskog zahvata:

Mate Roščić, viši konzervator-restaurator

Konzervatorsko-restauratorski zahvat:

Mate Roščić, viši konzervator-restaurator
Marin Barišić, viši konzervator-restaurator
Ivan Sikavica, konzervator-restaurator

Vanjski suradnici:

Iva Paduan, konzervator-restaurator
Frane Oreb, restaurator tehničar
Toni Paladin, restaurator tehničar
Malik Palčok, konzervator-restaurator
Ivana Hodak, konzervator-restaurator

Go to top