chapter08.jpg

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019) stupio je na snagu 30. listopada 2019. godine.

Postupak polaganja stručnih ispita za stjecanje temeljnih stručnih zvanja organizira Hrvatski restauratorski zavod, dok stjecanje viših stručnih zvanja provodi Ministarstvo kulture RH. Više informacija o stjecanju viših stručnih zvanja možete naći na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH.

Pravilnikom su utvrđena stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti koja se dijele na temeljna i viša.

Ispit za stručna zvanja polaže se za uže specijalnosti, odnosno zanimanja, u skladu s člankom 29 Pravilnika.

Ako se pristupnik bavi zanimanjem koje nije navedeno u članku 29 Pravilnika, a želi steći zvanje konzervatora, ustanova u kulturi (poslodavac) podnosi zahtjev s obrazloženjem zanimanja Povjerenstvu.

Način prijave i troškovi stručnog ispita

Za provedbu i polaganje stručnog ispita ministar kulture imenuje Povjerenstvo za stručne ispite koje odlučuje o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita.

Prijavu za polaganje stručnog ispita sa svom potrebnom dokumentacijom pristupnik dostavlja najkasnije šest mjeseci prije ispitnog roka tajniku Povjerenstva na adresu: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, 10 000 Zagreb, uz napomenu "za stručni ispit".

Pristupnici su obavezni uplatiti naknadu za ispit Hrvatskom restauratorskom zavodu. Visinu naknade određuje Ministarstvo kulture i medija RH.

Iznos naknade bit će objavljen nakon dobivene suglasnosti Ministarstva kulture RH.

Dijelovi stručnog ispita

Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela ispita, opisanih u članku 14 i Prilogu 1 Pravilnika. Povjerenstvo za stručne ispite utvrđuje Popis stručne literature za polaganje ispita.

Opći dio ispita A (obavezan za sve pristupnike) obuhvaća:

1. osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, zakonodavstvo Republike Hrvatske na području kulture te međunarodne konvencije na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara, čija je potpisnica Republika Hrvatska

2. osnove poslovanja (upravljanje, organiziranje te izrada troškovnika).

Posebni dio ispita B obuhvaća:

B.1. Opći dio ispita

1. povijest, teoriju i etička načela konzervatorsko-restauratorske djelatnosti

2. metode istraživanja i dokumentiranja, metodologije konzerviranja i restauriranja kulturnih dobara te poznavanje drugih znanosti vezanih uz posebnosti restauratorskih poslova koje pristupnik polaže.

B.2. Znanja uže specijalnosti (praktični stručni rad s pisanom radnjom te provjera znanja uže specijalnosti).

Pisana radnja mora sadržavati:

  • za zvanja konzervator i konzervator-restaurator te za zvanje viši restaurator tehničar specijalist i viši konzervator tehničar specijalist najmanje 15 kartica teksta (27000 znakova), fotodokumentaciju i grafičke priloge
  • za zvanje restaurator tehničar i konzervator tehničar najmanje pet kartica teksta (9000 znakova), fotodokumentaciju i grafičke priloge
  • za zvanje viši restaurator tehničar i viši konzervator tehničar najmanje deset kartica teksta (18000 znakova), fotodokumentaciju i grafičke priloge.

Dva primjerka pisane radnje s pozitivnom ocjenom mentora pristupnik je obavezan dostaviti najkasnije mjesec dana prije ispitnog roka tajniku Povjerenstva na adresu: Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, 10000 Zagreb, uz napomenu "za stručni ispit".

Postupak prijave stručnog ispita

Pristupnici sa završenim restauratorskim studijem trebaju priložiti:

  • Obrazac A s potrebnim dokumentima
  • Obrazac C  
  • Obrazac D (prijedlog praktičnog stručnog rada i temu pisane radnje koju je ovjerio mentor s Liste mentora) za pristupnike koji su radno iskustvo stekli u srodnoj užoj specijalnosti u odnosu na specijalnost stečenu visokim obrazovanjem
  • potvrdu o uplaćenoj naknadi.

Zvanja za uže specijalnosti koja se stječu restauratorskim studijem ostvaruju se na temelju priložene dokumentacije o izvedenim radovima u jednoj godini i polaganjem Općeg dijela ispita A.

Pristupnici sa završenim restauratorskim studijem koji su radno iskustvo stekli u srodnoj užoj specijalnosti u odnosu na specijalnost stečenu visokim obrazovanjem, zvanje konzervator-restaurator stječu polaganjem programa stručnog ispita Općeg dijela ispita A i Posebnog dijela ispita B uže specijalnosti u kojoj su stekli radno iskustvo te na temelju priložene dokumentacije o izvedenim radovima u jednoj godini.

Pristupnici bez završenog restauratorskog studija trebaju priložiti:

Dopunski stručni ispit i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije uključuje:

Dopunski stručni ispit može polagati pristupnik koji je položio stručni ili državni ispit za jedno od stručnih zvanja, a želi steći stručno zvanje za drugu užu specijalnost za koju je ostvario potrebne uvjete. Prijavi za polaganje dopunskog stručnog ispita, uz navedene podatke i dokumente, pristupnik prilaže i dokaz o položenom stručnom ispitu i dokaze o stečenim uvjetima za polaganje dopunskog stručnog ispita.

Postupak utvrđivanja ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete za stručno zvanje provodi Ministarstvo kulture RH.

Evaluacija prijava stručnog ispita

Povjerenstvo za stručne ispite razmatra prijave za polaganje ispita te ih na sjednici prihvaća ili odbija. Odluku o prijavi za polaganje ispita Povjerenstvo je dužno donijeti u roku od 30 dana od krajnjeg roka prijave i o tome obavijestiti pristupnika. Ako Povjerenstvo utvrdi da prijava nije potpuna ili da neki od priloženih dokumenata nije valjan, obavijestit će pristupnika i do dopune u propisanom roku odgoditi razmatranje prijave. Ako pristupnik u roku od mjesec dana od zaprimanja obavijesti ne dostavi dopunu prijave, Povjerenstvo će prijavu odbiti.

Odjava polaganja stručnog ispita

Pristupnik može odjaviti polaganje prijavljenog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo najkasnije sedam dana prije ispitnog roka. Pristupnik ispunjava Obrazac E i e-poštom ga dostavlja tajniku Povjerenstva.

Pristupniku će se odobriti odgoda polaganja stručnog ispita zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga (potrebno je priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz). Ako je iz opravdanih razloga pristupnik odjavio ispit, bit će mu odobreno polaganje ispita u prvom sljedećem ispitnom roku.

Pristupnik ima pravo na povrat uplaćene naknade za mentora i/ili izvjestitelja. Ako je pristupnik pravovremeno odjavio polaganje ispita, ima pravo na povrat dijela naknade. Administrativni troškovi organizacije ispita ne vraćaju se pristupniku u slučaju odustajanja ili odjave ispita.

Ponovno polaganje stručnog ispita

Pristupnik koji ne položi jedan predmet općeg i/ili posebnog dijela ispita, može ponovno polagati taj dio stručnog ispita u roku koji odredi Povjerenstvo. Pristupnik koji ne položi više od dva predmeta stručnog ispita, ponovno polaže sve predmete.

Potvrda o položenom stručnom ispitu

O položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje, Ministarstvo kulture RH pristupniku izdaje potvrdu u roku od 30 dana od prijema zapisnika Povjerenstva kojim se utvrđuje da je pristupnik položio ispit.

Za više informacija možete kontaktirati s tajnicom Povjerenstva dr. sc. Martinom Ivanuš (mivanus@hrz.hr ).

Go to top